Oralna hirurgija predstavlja niz hirurških zahvata koji se sprovode u cilju poboljšanja nepravilnosti i patoloških promena zuba, mekih tkiva i koštanih struktura. U okviru ove specijalističke grane stomatologije, dijagnostikuju se i hirurškim putem tretiraju nepovoljne biološke i anatomske situacije u orofacijelnoj regiji. 
 
Konstantan tehnološki progres i savremene metode i pristupi, zajedno doprinose eliminaciji ili minimalizaciji intraoperativne boli, što dalje umanjuje averziju koju pacijenti tradicionalno imaju prema terapeutskim postupcima u okviru oralne hirurgije. 
 
Savremena stomatologija se danas ne može zamisliti bez oralno hirurskih procedura, kojima se eliminišu patološki procesi u usnoj duplji, i kojima se stvaraju povoljniji uslovi za izradu protetskih nadoknada. 
 
Pored ekstrakcija zuba, hirurških ekstrakcija, operacija cisti, apikotomija, posebnu granu oralne hirurgije predstavlja oralna implantologija, koja se bavi ugradnjom oralnih implantata, a čija je upotreba u sve većem porastu u svetu, kao i kod nas. Ugradnjom implantata stvaraju se uslovi za izradu  najboljih protetskih nadoknada  koje pacijenti rado prihvataju i nose dugi niz godina.
 
U svakodnevnoj praksi obavljamo rutinsko i komplikovano vađenje zuba, a u saradnji sa specijalistima iz ove oblasti, obavljamo i komplikovanije zahvate poput: 
 
  • Ugradnja implantata 
  • Vađenja impaktiranih zuba
  • Apikotomije itd.